Featured Model : Minu Shahi Thakuri


Model: Minu Shahi Thakuri, Photographer: Kamal Shrestha, Makeup and Hair: Sirjana Karki Shrestha, Asst. Photographer: Mohit Shrestha, Location: Makhwa Garden, Kirtipur

SUBSCRIBE YOU TUBE