Kamana Film Awards 2073 Photo 23

Lyricist Dr. Krishan Hari Baral