Kamana Film Awards 2073 Photo 26

Actor Saroj Khanal